Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele fyzické osoby: Magdalena Lapčákova, se sídlem Národního Odboje 774, 739 21, Paskov, identifikační číslo 08580511, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lamagdalena.cz, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu, případně též na facebookových stránkách prodávajícího www.lamagdalena.cz, je reklamního a informativního charakteru a není nabídkou na uzavření kupní smlouvy s výhradou do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží, (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit veškeré údaje vepsané do objednávky, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a způsob dodání objednaného zboží a je závazným návrhem kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a § 1732 odst. 1 občanského zákoníku. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).
9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až doručením akceptace kupujícího prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.
12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

13.Kupující odesláním objednávky, následného nepřevzetí řádně doručené zásilky v souladu s § 2118 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a neodstoupením od kupní smlouvy v souladu se zákonem a všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí s tím, že ponese náklady tímto vzniklé, a to prodávajícím uhrazené poštovné za odeslání zásilky kupujícímu, a vícenáklady ve výši ceny dopravného a doběrečného spojené se stornováním objednávky zahrnující balné, skladné a veškeré administrativní úkony s tímto spojené. Kupující dále prohlašuje, že e-mailová adresa, na základě které byla objednávka vytvořena, je jeho osobní a nemá k ní nikdo další přístup. Vzhledem k výše uvedenému kupující souhlasí s tím, že jeho údaje poskytnuté prodávajícímu budou postoupeny advokátní kanceláři k případnému vymáhání, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

3. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží dle kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu předem, bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet prodávajícího.
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojené s balením a dodáním zboží.
3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4. Zboží je prodávajícím odesíláno až po připsání platby na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku věta první se nepoužije.
5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uzavření kupní smlouvy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a přiloží k odesílanému zboží.
7. S ohledem na stanovený způsob placení kupní ceny se na internetový obchod prodávajícího nevztahují povinnosti dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo), nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci 1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle oznámení o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu.
3. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla podnikání prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení článku (9) obchodních podmínek. Prodávající vyrozumí kupujícího o doručení odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu. V případě žádosti o vrácení peněz, nikoli o výměnu za jiné zboží, je potřeba odstoupení od smlouvy zaslat písemně.
4. V případě (platného) odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu sídla podnikání prodávajícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5. V případě (platného) odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet k tomu určený kupujícím v písemném odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží v původním stavu vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
6. Prodávající je oprávněn svým jednostranným právním jednáním započíst svou pohledávku na náhradu škody vzniklé na zboží proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu (byla-li uhrazena) kupní cenu bez zbytečného odkladu doručení odstoupení od smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně příkazem k úhradě na bankovní účet k tomu určený kupujícím v písemném odstoupení od kupní smlouvy.
8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

1. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky (akceptaci).
2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího ani za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
6. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
7. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s balením a dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
4. Kupující nemá práva z vadného plnění také v těchto případech:

a) ztrátou nákupního dokladu (faktury),
b) porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na zboží jsou,
c) mechanickým poškozením zboží,
d) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
f) neodborným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
g) provedením nekvalifikovaného zásahu,
h) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Reklamační řád

1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem (kupujícím), v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
2. U veškerého zboží prodávaného prodávajícím kupujícímu odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí zboží kupujícím.
3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupené zboží používáno zcela řádně, má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do bezvadného stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, není-li to vzhledem k povaze zboží nepřiměřené (pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti), nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.
4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, pokud nemůže zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
5. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:


a) Písemné oznámení reklamace prodávajícímu.
b) Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který je k dispozici na webovém rozhraní obchodu.
c) Doručení reklamovaného zboží (zásilky na dobírku prodávající nepřebírá!) na adresu místa podnikání prodávajícího. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

7. O vyřízení reklamace zpravidla vyrozumí prodávající kupujícího prostřednictvím informačního e-mailu nebo telefonicky. Po odeslání informačního e-mailu nebo po telefonickém upozornění ze strany prodávajícího bude vyřízená reklamace (zboží) zaslána zpět kupujícímu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Doručování

1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy a vadného zboží (reklamace), musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu/zásilky, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty.
2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou na webové stránce.

 

  Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

 

1. Předávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

 

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

 

2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

 

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

 

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

10. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Štefánikova 252, 735 81, Bohumín – Nový Bohumín, adresa elektronické pošty info@lamagdalena.cz, telefon 731165857.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5.6.2023

Zpět do obchodu